اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد رضا باقری آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: قلب و عروق بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : قلب و عروق سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 8
سایر مدرسین : سید فخرالدین حجازی, هدی ابوالحسنی, لیلی ایرانی راد, سمیرا خانی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی قلب و عروق
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، Case based discussion (آزمون تحلیل مورد بالینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:30درصد
حضور فعال در درمانگاه و بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی):20درصد
حضور فعال در راند و گراند راند آموزشی:10درصد
حضور فعال در کنفرانس و ژورنال کلاب:10درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز:10درصد
ارائه گزارش صبحگاهی:10درصد
حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش و استاد:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش به صورت سخنرانی در کلاس های روزانه، اموزش بالینی(سرپایی، بستری، اتاق عمل و سایر عرصه های بالینی)، مشارکت در گزارش صبحگاهی، مشارکت در سمینارها و کنفرانس های آموزشی، تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی برای ارائه بهتر درس .راهنمایی و مشاوره، مدیریت و رهبری آموزشی ، ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی دانشجویاناستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در درمانگاه و بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی) ارائه گزارش صبحگاهی ، راند و گراند راند آموزشی، کنفرانس و ژورنال کلاب تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار رعایت قوانین آموزشی مرکز، حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش و استاد شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
پاور پوینت
اینترنت
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان بااصول قلب در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فراگیر راس ساعت 8صبح در بخش قلب حضور داشته باشد
2 دانشجو بخش قلب رابادقت بازدید نماید
3 دانشجو باید در جلسات گزارش صبحگاهی حضور فعال داشته باشد
4 درحضور استاد در راند بخش شرکت فعال داشته باشد
5 دانشجوباکسب اجازه ازبیمار شرح حال کامل اخذ نماید
6 در حضور استاد معاینه فیزیکی بیمار مربوطه رابادقت وکامل انجام دهد
7 در حضور استاد گرفتن نوار قلب رابه درستی انجام دهد
8 در حضور استاد گرفتن فشار خون رابه درستی انجام دهد
9
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان بااصول قلب در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد سمع صداهای قلبی به درستی انجام دهد
2 درحضور استاد تفسیرنوار قلب نرمال رابه درستی انجام دهد
3 درحضور استاد ناحیه ایسکمی وانفارکت را با مشاهده نوار قلب تشخیص دهد
4 در حضور اسناد تاثیر اختلالات الکترولیتی بر نوار قلب را تشخیص دهد
5 در حضور استاد انواع آریتمی را در نوار قلب تشخیص دهد
6 درحضور استاد قادر باشد باتوجه به شرح حال ومعاینه وتست های پاراکلینیک تشخیص های افتراقی رامطرح نماید
7 درحضور استاد تست های پاراکلینیکی مناسب را جهت کمک به تشخیص قطعی بیماری درخواست نماید
8 درحضور استاد نوشتن صحیح order بیمار را بر اساس تشخیص محتمل انجام دهد
9 در شیفتهای عصر و شب، بیماران جدید را ویزیت نماید
10 در شیفتهای عصر و شب از بیماران تازه بستری شده شرح حال کامل بگیرد و به پزشک آنکال گزارش نماید
11 در شیفت عصر و شب با هماهنگی استاد order بنویسد
12 هر روز صبح در گزارش صبحگاهی بیماران روز قبل را به تفصیل شرح دهد
13
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تهیه و تفسیر EKG , CHEST X RAY
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با کسب اجازه از بیمار به طور صحیح EKG بگیرد.
2 با کمک استاد EKG را تفسیر نماید.
3 گرافی قفسه سینه را از نظر مشکلات قلبی بررسی و تفسیر نماید
4 نوشتن صحیح پرونده بیمار را فراگرفته و با نظارت استاد در پرونده بیمار ثبت نماید.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مراحل ترخیص بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای لازم را موقع ترخیص بیمار تجویز نماید
2 به بیماران در مورد مصرف صحیح داروها آموزش لازم را ارائه دهد.
3 در مورد سبک زندگی سالم به بیمار آموزش دهد.
4 اطلاعات لازم در پرونده ترخیصی بیمار را تحت نظارت استاد به طور صحیح یاد گرفته و انجام دهد.
5


رفرنس ها :
بیماریهای قلب هاریسون چاپ آخر