اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سعید مدنی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: جراح عمومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی جراحی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، تستی - تشریحی، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
ارائه گزارش صبحگاهی ، راند و گراند راند آموزشی، کنفرانس و ژورنال کلاب :10درصد
تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار:10درصد
حضور فعال در درمانگاه و بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی):10درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز، حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش و استاد :10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-کلاسهای روزانه -حضور بر بالین بیمار(سرپایی، بستری، اتاق عمل و سایر عرصه های بالینی)، مشارکت در گزارش صبحگاهی، مشارکت در سمینارها و کنفرانس های آموزشی) -چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست - تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی برای ارائه بهتر درس -راهنمایی و مشاوره -مدیریت و رهبری آموزشی -ارزیابی آموزشی فراگیران -ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینیدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور فعال در درمانگاه و بخش و رعایت اخلاق حرفه ای(مهارت ارتباطی بالینی) ارائه گزارش صبحگاهی ، راند و گراند راند آموزشی، کنفرانس و ژورنال کلاب تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل و ثبت آن در پرونده بیمار رعایت قوانین آموزشی مرکز، حضور فعال در کشیک با تأیید آموزش و استاد شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
اینترنت
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول جراحی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فراگیر راس ساعت 7 صبح در بخش جراحی زنان یا مردان حضور داشته باشد.
2 دانشجو بخش جراحی را با دقت بازدید نموده و قوانین آن را انجام دهد.
3 دانشجو با کسب اجازه از بیمار شرح حال کامل اخذ نماید.
4 در حضور استاد و دستیار در راند بخش شرکت فعال داشته باشد.
5 در حضور استاد و دستیار معاینه فیزیکی بیمار مربوطه را با دقت و کامل انجام دهد.
6 در حضور استاد و دستیار انجام انواع پانسمان ها را به درستی انجام دهد.
7 در حضور استاد و دستیار درآوردن انواع درن را به درستی انجام دهد.
8 در حضور استاد و دستیار نحوه ی مشاوره دادن و ارجاع را مشاهده نماید.
9 نحوه ی برخورد صحیح با بیمار را اجرا نماید
10 نحوه ی برخورد صحیح با اساتید، پرسنل درمان و همراهان بیمار را اجرا نماید.
11
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی دانشجویان با اصول جراحی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد و دستیار گذاشتن انواع لوله سینه ای را به طور دقیق مشاهده و اجرا نماید.
2 در حضور استاد و دستیار گذاشتن لوله بینی را به درستی انجام دهد.
3 در حضور استاد و دستیار گذاشتن سوند فولی را به درستی انجام دهد.
4 در حضور استاد و دستیار چگونگی نوشتن صحیح یک order را انجام دهد.
5 در حضور استاد و دستیار معاینه فیزیکی شکم را درست و کامل انجام دهد
6 در حضور استاد و دستیار با توجه به آموخته های خود در خصوص تشخیص بیماری های موجود در بخش فعالانه بحث و تبادل نظر نماید.
7 در حضور استاد و دستیار قادر باشد، جهت بیماری تشخیص های افتراقی را مطرح و در انتها آنها را با دلیل رد نماید
8 در حضور استاد گرافی نرمال و غیر نرمال قفسه سینه و شکم را تشخیص دهد.
9 نحوه ی تفسیر آزمایشات مرتبط با بیماری های جراحی را یاد گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
10 CTScan های شکم و قفسه سینه را تحت نظارت دستیار و استاد مشاهده و بررسی نموده و اقدامات اولیه مورد نیاز را انجام دهد.
11 نحوه ی درخواست سونوگرافی و سایر Imaging های مرتبط با بیماری را مشاهده و اجرا نماید.
12
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با گزارش صبحگاهی و نحوه برگزاری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد و دستیار در گزارش صبح گاهی به مدت 60 دقیقه عملا شرکت و همکاری نماید.
2 نحوه گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی را بیان نموده و ایرادات توسط استاد بیان می گردد.
3 نحوه تشخیص افتراقی مربوط به بیمار را بیان نموده و ایرادات توسط استاد بیان می گردد.
4 راهکارهای درمانی مورد نظر در مورد کیس را ارائه نماید و بازخورد به وی ارائه می گردد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های جراحی عمو می
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آپاندیسیت حاد را تشخیص داده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دهد.
2 بیماری های کیسه صفرا را تشخیص داده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دهد و ادامه درمان را مشاهده نماید.
3 بیماری های آنورکتال را تشخیص داده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دهد و ادامه درمان را مشاهده نماید.
4 بیماری فتق را تشخیص داده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دهد و ادامه درمان را مشاهده نماید.
5 بیماری های مرتبط با مری و اورژانس های مرتبط با مری را تشخیص دهد.
6 بیماری های مرتبط با آدرنال و اورژانس های مرتبط با آدرنال را تشخیص دهد.
7 اختلالات آب و الکترولیت را تشخیص داده و درمان های آن را یاد گرفته و به استاد گزارش دهد.
8 برخورد اولیه با بیمار ترومایی را انجام دهد و سایر اقدامات را تحت نظارت دستیار و استاد آموزش ببیند.
9


رفرنس ها :
اصول جراحی شوارتز