اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مزده بهادر زاده آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: جراح عمومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین : احمد کچوئی, محسن اشراقی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : بیماریهای جراحی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0/9 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:80درصد
ورود و خروج به موقع:10درصد
شرکت در پرسش و پاسخ های کلاس:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پاورپوینت -آموزش از طریق مولاژ و بر بالین بیمار،دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) -ورود و خروج به موقع -مشارکت در پرسش و پاسخ کلاسی -شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
مولاژ
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: برخورد با ترومای نافذشکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول برخورد با ترومای نافذ شکم را شرح دهد.
2 روش برخورد با ترومای ایزوله ربع فوقانی و راست در ترومای نافذ را بیان نماید
3 روش برخورد با ترومای نافذ خلف یا فلانک را بیان نماید
4 روش برخورد با ترومای نافذ ناشی از چاقو در قدام تنه را شرح دهد
5 روش برخورد با ترومای نافذ توراکوابدومینال را تفسیر نماید
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: برخورد با ترومای بلانت شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول برخورد با ترومای بلانت شکم را شرح دهد
2 اندیکاسیون های جراحی را در ترومای بلانت شکم را لیست نماید
3 اندیکاسیون سی تی اسکن در ترومای بلانت شکم را فهرست نماید
4 اندیکاسیون انجام لاواژتشخیصی در ترومای بلانت شکم را لیست نماید
5 برخورد مناسب با ترومای کبد و طحال را شرح دهد
6 نحوه ی برخورد مناسب با ترومای احشای تو خالی را نام برده و توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: پریتوئن و بیماریهای ان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفره پریتوئن و اناتومی ان را شرح دهد
2 فیزیولوژی پریتوئن را شرح دهد
3 بیماریهای پریتوئن را نام برده و توضیح دهد.
4 پریتونیت و انواع ان را نام برده و درمان را شرح دهد
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: شوک سپتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شوک اتساع عروقی را شرح دهد
2 علل شوک اتساع عروقی را لیست نماید
3 تظاهرات شوک سپتیک را توضیح دهد
4 روش تشخیص شوک سپتیک بیان کند
5 درمان شوک سپتیک را شرح دهد
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: طحال و بیماریهای ان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جنین شناسی و اناتومی طحال را بیان کند
2 فیزیولوژی و پاتولوژی طحال را شرح دهد
3 اندیکاسیونهای تصویر برداری از طحال را لیست نماید
4 روشهای تصویر برداری از طحال را توضیح دهد
5 اندیکاسیونهای اسپلنکتومی را لیست نماید
6 برخورد با ابسه ها و عفونتهای طحال را بیان کند
7 تومورها و متاستازهای طحالی را بشناسد
8
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: طحال و بیماریهای ان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انوریسم شریان طحالی و برخورد با ان را شرح دهد
2 هیپرتانسیون پورت و برخورد با ان را بیان کند
3 طحال سرگردان و برخورد با ان را توضیح دهد
4 ملاحظات قبل از جراحی طحال را شرح دهد
5 ملاحظات بعد از جراحی طحال را بیان کند
6 روشهای جراحی طحال را لیست کند
7 نتایج اسپلنکتومی و عوارض ان را شرح دهد
8 عفونت شدید پس از اسپلنکتومی و برخورد با ان را توضیح دهد
9
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: عفونتهای جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت محل جراحی را تعریف نماید.
2 عوامل مرتبط با عفونت محل جراحی را نام برده و توضیح دهد
3 زخم های جراحی بر اساس احتمال الودگی در زمان جراحی را طبقه بندی نماید.
4 درمان عفونت های محل جراحی را شرح دهد
5 پرینونیت و انواع ان را بشناسد و روش برخورد با ان را توضیح دهد
6 عفونتهای اختصاصی کبد و روش برخورد با ان را توضیح دهد
7 عفونتهای اختصاصی پانگراس و روش برخورد با ان را توضیح دهد
8
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: عفونتهای جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت های پوست و بافت نرم را بشناسد و روش برخورد با ان را بیان کند
2 عفونت های بیمارستانی پس از عمل جراحی را بشناسد و روش برخورد با ان را بیان کند
3 سپسیس و الگوریتم برخورد با ان را شرح دهد
4 پاتوژن های ناشی از خون و پروفیلاکسی برخورد با انها را توضیح دهد
5 پروفیلاکسی و تشخیص و درمان سلاح های میکروبی(انتراکس/طاعون/ابله/تولارمی) را شرح دهد
6 درمان و پروفیلاکسی قارچی در دریافت کنندگان سایر ارگان ها را توضیح دهد.
7


رفرنس ها :
اصول جراحی شوارتز