اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مزده بهادر زاده آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: جراح عمومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین : احمد کچوئی
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : کارورزی جراحی
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، تستی - تشریحی، Case based discussion (آزمون تحلیل مورد بالینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:30درصد
ارائه گزارش صبحگاهی.راند وگراند، کنفرانس و ژورنال کلاب:30درصد
حضورفعال در درمانگاه و اتاق عمل و شرکت در فعالیت ارجاع و مشاوره بیماران تحت نظر استاد یا رزیدنت:20درصد
رعایت قوانین اموزشی:10درصد
انجام کشیک با تایید اسناد و اموزش مرکز:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-کلاسهای روزانه -حضور بر بالین بیمار و آموزش بالینی(سرپایی، بستری، اتاق عمل و سایر عرصه های بالینی) -مشارکت در گزارش صبحگاهی،سمینارها و کنفرانس های آموزشی -تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی برای ارائه بهتر درس -چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست -آموزش و ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی -راهنمایی و مشاوره -مدیریت و رهبری آموزشی -ارزیابی فراگیراناستاد محور و دانشجو محور -ارائه گزارش صبحگاهی،راندو گراند اموزشی ، کنفرانس وژرنال کلاپ. -حضورفعال در درمانگاه و اتاق عمل و شرکت در فعالیت ارجاع و مشاوره بیماران تحت نظر استاد یا رزیدنت -رعایت قوانین مرکز و انجام کشیک با تایید از اسناد و اموزش مرکز -شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول جراحی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فراگیر قبل از شروع گزارش صبحگاهی در بخش جراحی حضور یابد و بیماران بستری در سرویس خود را ویزیت نماید
2 دانشجو با کسب اجازه از بیمار شرح حال کامل اخذ نماید.
3 در حضور رزیدنت جراحی معاینه فیزیکی بیمار مربوطه را با دقت و کامل انجام دهد.
4 در حضور رزیدنت جراحی انجام انواع پانسمان ها را به درستی انجام دهد.
5 نحوه صحیح مشاوره و ارجاع را مشاهده و در صورت نیاز تحت نظارت دستیار انجام دهد.
6 دانشجو در قسمت سیر بیماری شرح حال مختصرونتیجه معاینه و ازمایشات و تصمیم گیری بعدی در مورد بیمار را بیان کند
7 چارت دقیق ترشحات درن و لوله ها و اطمینان از کارکرد مناسب ان را به درستی انجام دهد
8
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: ادامه آشنایی دانشجویان با اصول جراحی در بالین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در حضور استاد یا رزیدنت جراحی گذاشتن انواع لوله سینه ای را به درستی انجام دهد و روش کشیدن ان و زمان کشیدن ان را بداند
2 در حضور استاد یا رزیدنت جراحی گذاشتن لوله بینی را به درستی انجام دهد.
3 در حضور استاد یا رزیدنت جراحی گذاشتن سوند فولی را به درستی انجام دهد.
4 در حضور استاد یا رزیدنت جراحی معاینه فیزیکی شکم را درست و کامل انجام دهد
5 در حضور استاد با توجه به آموخته های خود در خصوص تشخیص بیماری های موجود در بخش فعالانه بحث و تبادل نظر نماید.
6 در حضور استاد قادر باشد، جهت بیماری تشخیص های افتراقی را مطرح و در انتها آنها را با دلیل رد نماید
7 در حضور استاد یا رزیدنت جراحی تست های مناسب پاراکلینیکی را جهت بیمار درخواست نماید
8 به طور صحیح با بیمار و همراهان بیمار برخورد نماید.
9 به طور صحیح با دستیاران و پرسنل درمان برخورد نماید.
10 در حضور استاد یا رزیدنت جراحی دستورات را در پرونده ثبت کند
11
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با گزارش صبحگاهی و نحوه اجرای آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو پس از ویزیت بیماران بخش راس ساعت معین در کلاس گزارش صبحگاهی حضور یابد
2 قبل از شروع کلاس کلیه بیمارانی که مشاوره جراحی در شب گذشته داشته اند بر روی تخته بنویسد
3 به طور خلاصه بیماران را معرفی و بنا بر تصمیم رزیدنت یا استاد 2 بیمار خاص را در بازه رمانی 20 دقیقه معرفی کامل کند
4 اقدامات تشخیصی و درمانی و تشخیص های افتراقی و نتیجه نهایی و اخرین وضعیت بیمار را بیان کند
5 در صورت عدم تشخیص یا نیاز به اقدام بیشتر بیمار را پیگیری کند و نتیجه را هفته اینده در کلاس بیان کند
6 مشکلات موجود در مدیریت تشخیص و درمان بیمار اعم از بیمارستانی و خارج بیمارستانی را بیان کند
7
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های جراحی عمو می با حضور در درمانگاه یا اورزانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آپاندیسیت حاد را تشخیص داده و تحت نظارت دستیار یا استاد پروسه ی درمان را ارائه نماید.
2 بیماری های کیسه صفرا را تشخیص داده و تحت نظارت دستیار یا استاد پروسه ی درمان را ارائه نماید.
3 بیماری های آنورکتال را تشخیص داده و تحت نظارت دستیار یا استاد پروسه ی درمان را ارائه نماید.
4 بیماری فتق را تشخیص داده و تحت نظارت دستیار یا استاد پروسه ی درمان را ارائه نماید.
5 برخورد با بیمار ترومایی و اقدامات تشخیصی و درمانی را تحت نظارت دستیار یا استاد مربوطه بتواند بیان کند.
6 تشخیص پانکراتیت و مدیریت تشخیصی درمانی و احیا و مایع درمانی را بداند
7 بیماریها ومعاینه برست اقدامات تشخیصی و درمانی و اندیکاسیون ارجاع به جراح را بداند
8


رفرنس ها :
اصول جراحی شوارتز 2015