اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : هدی ابوالحسنی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: داروسازی گرایش شیمی دارویی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : فارماکولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
TBL , پاسخ به سوالات استاد در حین درس و اول هر جلسه:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و TBLاستاد محور و دانشجو محور پاسخ به سوالات استاد در حین درس و اول هر جلسه.TBL شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کلیات داروشناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دارو، دوز دارو و پاسخ به دارو را تعریف کند و پاسخ دارویی وابسته به دوز و منحنی دوز-رسپانس را تفسیر نماید.
2 مفاهیم داروهای آگونیست و آنتاگونیست را به طور کامل شرح دهد.
3 تفاوت بین افیکیسی و پوتنسی دارو را با توجه به نمودار دوز-پاسخ تفسیر کند.
4 مفاهیم فارماکودینامیک و IC50 را به طور کامل و با جزییاتش شرح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم فارماکوکینتیک و انواع داروها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علم فارماکوکینتیک را تعریف کند و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مؤثر بر عبور داروها از غشاء های بیولوژیکی را به اختصار شرح دهد
2 فرایند جذب داروها را شرح دهد و فاکتورها ی مؤثر بر آن را بیان کند.
3 منحنی غلظت زمان داروها را تفسیر نماید و پارامترهای کینتیکی را شرح دهد.
4 اهمیت متابولیسم داروها در بدن را شرح دهد و فازهای 1 و 2 در متابولیسم را شرح دهد.
5 محل های متابولیسم داروها در بدن را نام ببرد و سیستم متابولیسمی سیتوکروم 450 را شرح دهد.
6 استاندادهای دارویی و انواع اشکال دارویی و راه های مصرف دارو را به خوبی شرح دهد.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با داروهای سیستم اعصاب خودکار، مقلد سمپاتیک و سمپاتولیتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مسیر های ریلیز نورو ترنسمیترهای نوراپی نفرین، دوپامین، استیل کولین و سروتونین را شرح دهد و داروهای تاثیر گذار در انتهای اعصاب آدرنرژیک را توضیح دهد.
2 انواع داروهای آگونیست آدرنرژیک را بر اساس مکانیسم اثرشان تفسیر کند و اثرات تحریک و مهار رسپتورهای آدرنرژیک را بر روی اعصاب و قلب و سایر نقاط بدن تفسیر کند.
3 کاربرد داروهای سمپاتومیمتیک را شرح دهد و درمان دارویی اورژانس شک آنافیلاکسی را شرح دهد.
4 داروهای آنتاگونیست آدرنرژیک را بشناسد و کاربرد بالینی و عوارض جانبی آنها را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اعتیاد، داروهای مورد سوء مصرف و محرک های مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری اعتیاد و وابستگی به مواد اعتیاد آور را شرح دهد و علت اعتیاد افراد به برخی مواد را بیان کند.
2 نوروبیولوژی داروهای مورد سوء مصرف را شرح دهد.
3 طبقه بندی ترکیبات مورد سوء مصرف را بیان کند و مکانیسم اثر و ترکیبات هر گروه را نام ببرد.
4 دسته بندی ترکیبات مورد سوء مصرف را بر اساس میزان و نسبت اعتیاد آوری تفسیر کند.
5 پدیدۀ تحمل و سندرم قطع مصرف مواد مورد سوء مصرف و اعتیاد آور را شرح دهد.
6 داروهای مورد سوء مصرف که اعتیاد آور نیستند را نام ببرد و عوارض مصرف آنها را شرح دهد.
7 کاربردهای بالینی اسبق، مکانیسم اثر، روش های مصرف، اثرات محیطی و مرکزی مصرف کوکائین را توضیح دهد.
8 عوارض جانبی،سندرم ترک مصرف، ولع مصرف و پدیدۀ تحمل معکوس در کوکائین را شرح دهد.
9 علت سنتز، مکانیسم اثر، روش های مصرف، اثرات محیطی و مرکزی و عوارض جانبی مصرف آمفتامین و متامفتامین را توضیح دهد.
10 مکانیسم اثر، روش های مصرف، عوارض جانبی، سندرم قطع مصرف اکستازی را توضیح دهد.
11 داروهای FDA approve در درمان اعتیاد به مواد مورد سوء مصرف را توصیف کنید.
12
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با داروهای ضد درد غیر مخدر (ضد التهابهای غیر استروئیدی NSAIDs)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی را شرح دهد و مکانیسم عمل آنها را بیان کند.
2 فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و عوارض جانبی ضد التهاب های غیر استروئیدی را تفسیر کند.
3 عوامل مهارکنندۀ انتخابی سیکلواکسیژناز دو را نام ببرد و مزایا و معایب آن را شرح دهد.
4 سایر عوامل ضد درد غیر مخدر را نام ببرد و اثرات دارویی آنها را شرح دهد و عوارض دارویی آنها و موارد منع مصرف و احتیاط مصرف آنها را بیان کند.
5 مکانیسم عمل و اثر درمانی استامینوفن را شرح دهد و عوارض جانبی، موارد منع و احتیاط مصرف آن را بیان کند.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با داروهای CNS ضد درد مخدر (اوپیوئیدها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای ضد درد مخدر را طبقه بندی کند.
2 تحمل، وابستگی و سندرم قطع مصرف ضد با درد های اوپیوئیدی را توضیح دهد.
3 اثرات مرکزی و محیطی مورفین و مشتقاتش و سایر داروهای ضد درد اوپیوئیدی را توضیح دهد.
4 تشخیص و درمان overdose با ضد درد های اوپیوئیدی را شرح دهد.
5 موارد منع مصرف و احتیاط مصرف ضد درد های اوپیوئیدی را بیان کند.
6 آنتاگونیست های ضد درد های اوپیوئیدی را نام ببرد و خصوصیاتشان را توضیح دهد.
7 تداخلات دارویی، طبقه بندی بارداری و شیردهی ضد درد های اوپیوئیدی را توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با داروهای قلبی مورد استفاده در فشارخون و نارسایی احتقانی قلب و اورژانس های قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری فشار خون و انواع آن را تعریف کند و دسته های دارویی مورد استفاده در درمان بیماران هایپرتنشن سرپایی و اورژانس را شرح دهد.
2 عوارض جانبی، موارد منع و احتیاط مصرف و ملاحظات هر داروی کاهنده فشار خون را شرح دهد.
3 نارسایی احتقانی قلب و مکانیسم های جبرانی را تعریف کند و منحنی فرانک استارلینگ و نحوه عملکرد داروها را شرح دهد.
4 گروه های دارویی مورد مصرف در نارسایی قلبی، مکانیسم اثر و عوارض جانبی انها را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با داروهای قلبی مورد استفاده در درمان آنژین صدری، آریتمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علت ایجاد آنژین صدری را بیان کند و مکانیسم داروهای موثر در درمان آن را شرح دهد.
2 دسته های دارویی مورد استفاده در درمان آنژین را شرح دهد و عوارض جانبی و منع مصرف هر دسته را بیان کند.
3 انواع داروهای نیتراتی و روش مصرف آنها، سمیت نیتراتها و تحمل به نیترات ها را شرح دهد.
4 دسته های دارویی ضد آریتمی را نام ببرد و عوارض جانبی هر دارو را بیان کند.
5 داروهای متفرقه در درمان آریتمی را ذکر کند و مسمومیت و ملاحظات مصرف داروهای ضد آریتمی را بیان کند.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با فارماکولوژی الکلها و درمان مسمومیت با انواع الکلها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 الکلیسم را تعریف کند.
2 داروهای FDA approve در درمان اعتیاد به الکل را بیان کند.
3 عوارض مصرف حاد و مزمن الکل را شرح دهد.
4 درمان مسمومیت با اتانول، متانول و اتیلن گلایکول را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با آنتی بیوتیکها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پنی سیلین ها، اشکال دارویی و عوارض جانبی آنها را نام ببرد و شک انافیلاکسی نسبت به پنی سیلین ها را شرح دهد.
2 کاربرد بالینی و طیف اثر نسل های مختلف سفالوسپورین ها را شرح دهد و عوارض جانبی و تداخلات دارویی سفالوسپورین ها را بیان کند.
3 آنتی بیوتیکهای تتراسیکلینی و آمینوگلایکوزیدی را بشناسد و کاربرد بالینی و عوارض جانبی و موارد منع مصرف آنها را شرح دهد.
4 آنتی بیوتیکهای فلوروکینولونی و سولفونامیدی را بشناسد و کاربرد بالینی و عوارض جانبی و موارد منع مصرف آنها را شرح دهد.
5 اثرات آنتی بیوتیکی و ضد تک یاخته مترونیدازول را بشناسد و نحوه مصرف، عوارض جانبی و تداخلات آن را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اشنایی با داروهای مورد استفاده در درمان آنمی و داروهای خونساز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل جذب و ذخیره سازی آهن را شرح دهد.
2 انواع مکمل های دارویی آهن و کاربرد بالینی انها را بیان نماید.
3 سمیت حاد و مزمن آهن و درمان آن را بیان کند
4 کاربرد بالینی فولیک اسد و ویتامین ب 12 را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: اشنایی با داروهای ضد دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرآورده های مختلف انسولین را شرح دهد و نحوه تزریق، زمان شروع اثر و طول اثر آن ها را بیان کند.
2 موارد مصرف و عوارض جانبی انسولین را شرح دهد.
3 دسته های داروهای ضد قند خون خوراکی را نام ببرد.
4 مکانیسم عمل ، موارد مصرف و عوارض جانبی مهم هر یک از دسته های داروهای ضد قند خوراکی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: اشنایی با داروهای تنفسی- انتی هیستامین ها و ضد نقرس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رسپتورهای هیستامین را نام برده و سیگنالینگ ان را شرح دهد.
2 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای انتی هیستامین را شرح دهد.
3 دسته مختلف داروهای ضد اسم را نام ببرد.
4 اثرات فارماکولوژیک، مصارف بالینی و عوارض داروهای ضد اسم را شرح دهد.
5 داروهای ضد نقرس را دسته بندی کند و شرح دهد.
6
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اشنایی با داروهای دیورتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دیورتیک های موثر روی لوله پروگزیمال، مکانیسم اثر، کاربرد بالینی و عوارض جانبی را بشناسد.
2 دیورتیک های موثر روی قوس هنله، مکانیسم اثر، کاربرد بالینی و عوارض جانبی را بشناسد.
3 دیورتیک های موثر روی لوله دیستال، مکانیسم اثر، کاربرد بالینی و عوارض جانبی را بشناسد.
4 دیورتیک های موثر روی مجاری جمع کننده، مکانیسم اثر، کاربرد بالینی و عوارض جانبی را بشناسد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اشنایی با گلوکوکورتیکوئیدها و مینرالوکورتیکوئیدها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع داروهای ضد التهاب گلوکوکورتیکوئیدی را نام ببرد.
2 اثرات فارماکولوژیک ، تداخل و عوارض گلوکوکورتیکوئید ها راشرح دهد
3 انواع داروهای مینرالوکورتیکوئید را نام ببرد.
4 اثرات فارماکولوژیک ، تداخل و عوارض مینرالوکورتیکوئید ها راشرح دهد
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: اشنایی با تداخلات داروها با داروها و تستهای آزمایشگاهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تداخلات دارویی مهم و قوی را بشناسد و شرح دهد.
2 تستهای آزمایشگاهی که با داروها تداخل دارند را شرح دهد.
3 داروهای مهمی که در تست آهن تداخل ایجاد میکنند را بیان کند.
4 داروهای مهمی که در تست بارداری تداخل ایجاد میکنند را بیان کند.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با داروهای CNS آرامبخش، خواب آور توسط آموزش مجازی (فیلم و پاورپوینت)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی داروهای سداتیو هایپنوتیک را بیان کند و داروهای هر گروه را نام ببرد.
2 نمودار دوز-پاسخ داروهای سداتیو هایپنوتیک را رسم کند و جایگاه هر گروه از داروهای سداتیو هایپنوتیک را بر روی نمودار تفسیر کند.
3 فارماکوکینتیک باربیتوراتها و بنزودیازپینها و داروهای خواب آور جدید را توصیف کند.
4 مسیرهای مختلف متابولیسم داروهای بنزودیازپینی و انواع متابولیتهای آنها را شرح دهد.
5 لیگاندهای مختلف مؤثر بر جایگاه اتصال بنزودیازپین ها را نام ببرد و مکانیسم آنها را توضیح دهد.
6 پدیدۀ تحمل و وابستگی در داروهای سداتیو هایپنوتیک را تفسیر کند.
7 کاربردهای بالینی مختلف داروهای سداتیو هایپنوتیک را توضیح دهد.
8 عوارض جانبی و تداخلات دارویی داروهای سداتیو هایپنوتیک را شرح دهد.
9


رفرنس ها :
فارماکولوژی کاتزونگ