اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : هدی ابوالحسنی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: داروسازی گرایش شیمی دارویی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کلیات داروشناسی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
TBL , پاسخ به سوالات استاد در حین درس و اول هر جلسه:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و TBLاستاد محور و دانشجو محور پاسخ به سوالات استاد در حین درس و اول هر جلسه.TBL شرکت در امتحانات.
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کلیات فارماکولوژی و فارماکودینامیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دارو، دوز دارو و پاسخ به دارو را تعریف کند و پاسخ دارویی وابسته به دوز و منحنی دوز-رسپانس را تفسیر نماید.
2 مفاهیم داروهای آگونیست و آنتاگونیست را به طور کامل شرح دهد.
3 تفاوت بین افیکیسی و پوتنسی دارو را با توجه به نمودار دوز-پاسخ تفسیر کند.
4 مفاهیم فارماکودینامیک و IC50 را به طور کامل و با جزییاتش شرح دهد.
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم فارماکوکینتیک و انواع داروها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علم فارماکوکینتیک را تعریف کند و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مؤثر بر عبور داروها از غشاء های بیولوژیکی را به اختصار شرح دهد
2 فرایند جذب داروها را شرح دهد و فاکتورها ی مؤثر بر آن را بیان کند.
3 منحنی غلظت زمان داروها را تفسیر نماید و پارامترهای کینتیکی را شرح دهد.
4 اهمیت متابولیسم داروها در بدن را شرح دهد و فازهای 1 و 2 در متابولیسم را شرح دهد.
5 محل های متابولیسم داروها در بدن را نام ببرد و سیستم متابولیسمی سیتوکروم 450 را شرح دهد.
6 استانداردهای دارویی و انواع اشکال دارویی و راه های مصرف دارو را به خوبی شرح دهد.
7
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با داروهای سیستم اعصاب خودکار، مقلد سمپاتیک و سمپاتولیتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مسیر های ریلیز نورو ترنسمیترهای نوراپی نفرین، دوپامین، استیل کولین و سروتونین را شرح دهد و داروهای تاثیر گذار در انتهای اعصاب آدرنرژیک را توضیح دهد.
2 انواع داروهای آگونیست آدرنرژیک را بر اساس مکانیسم اثرشان تفسیر کند و اثرات تحریک و مهار رسپتورهای آدرنرژیک را بر روی اعصاب و قلب و سایر نقاط بدن تفسیر کند.
3 کاربرد داروهای سمپاتومیمتیک را شرح دهد و درمان دارویی اورژانس شک آنافیلاکسی را شرح دهد.
4 داروهای آنتاگونیست آدرنرژیک را بشناسد و کاربرد بالینی و عوارض جانبی آنها را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اعتیاد، داروهای مورد سوء مصرف و محرک های مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری اعتیاد و وابستگی به مواد اعتیاد آور را شرح دهد و علت اعتیاد افراد به برخی مواد را بیان کند.
2 نوروبیولوژی داروهای مورد سوء مصرف را شرح دهد.
3 طبقه بندی ترکیبات مورد سوء مصرف را بیان کند و مکانیسم اثر و ترکیبات هر گروه را نام ببرد.
4 دسته بندی ترکیبات مورد سوء مصرف را بر اساس میزان و نسبت اعتیاد آوری تفسیر کند.
5 پدیدۀ تحمل و سندرم قطع مصرف مواد مورد سوء مصرف و اعتیاد آور را شرح دهد.
6 داروهای مورد سوء مصرف که اعتیاد آور نیستند را نام ببرد و عوارض مصرف آنها را شرح دهد.
7 کاربردهای بالینی اسبق، مکانیسم اثر، روش های مصرف، اثرات محیطی و مرکزی مصرف کوکائین را توضیح دهد.
8 عوارض جانبی،سندرم ترک مصرف، ولع مصرف و پدیدۀ تحمل معکوس در کوکائین را شرح دهد.
9 علت سنتز، مکانیسم اثر، روش های مصرف، اثرات محیطی و مرکزی و عوارض جانبی مصرف آمفتامین و متامفتامین را توضیح دهد.
10 مکانیسم اثر، روش های مصرف، عوارض جانبی، سندرم قطع مصرف اکستازی را توضیح دهد.
11 داروهای FDA approve در درمان اعتیاد به مواد مورد سوء مصرف را توصیف کنید.
12
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با داروهای پاراسمپاتومیمتیک و پاراسمپاتولیتیک، داروهای کولینومیمتیک و آنتی کولینرژیک ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دارو های کولینرژیک را بر اساس مکانیسم اثرشان تقسیم بندی کند و مهارکنندهای آنزیم استیل کولین استراز را تعریف کند.
2 اثرات فارماکولوژیک تحریک رسپتورهای کولینرژیک، مسمومیت با ارگانوفسفرها و کاربرد بالینی آگونیستهای کولینرژیک آنها را شرح دهند.
3 سمیت و عوارض جانبی کولینومیمتیکها، ارگانو فسفاتها و گازهای جنگی و نحوه درمان مسمومیت با آنها را شرح دهد.
4 داروهای آنتی موسکارینی را بشناسد و کاربرد بالینی آنها و عوارض مصرف آنها را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با داروهای قلبی مورد استفاده در فشارخون و نارسایی احتقانی قلب و اورژانس های قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری فشار خون و انواع آن را تعریف کند و دسته های دارویی مورد استفاده در درمان بیماران هایپرتنشن سرپایی و اورژانس را شرح دهد.
2 عوارض جانبی، موارد منع و احتیاط مصرف و ملاحظات هر داروی کاهنده فشار خون را شرح دهد.
3 نارسایی احتقانی قلب و مکانیسم های جبرانی را تعریف کند و منحنی فرانک استارلینگ و نحوه عملکرد داروها را شرح دهد.
4 گروه های دارویی مورد مصرف در نارسایی قلبی، مکانیسم اثر و عوارض جانبی انها را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با داروهای قلبی مورد استفاده در درمان آنژین صدری، آریتمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علت ایجاد آنژین صدری را بیان کند و مکانیسم داروهای موثر در درمان آن را شرح دهد.
2 دسته های دارویی مورد استفاده در درمان آنژین را شرح دهد و عوارض جانبی و منع مصرف هر دسته را بیان کند.
3 انواع داروهای نیتراتی و روش مصرف آنها، سمیت نیتراتها و تحمل به نیترات ها را شرح دهد.
4 دسته های دارویی ضد آریتمی را نام ببرد و عوارض جانبی هر دارو را بیان کند.
5 داروهای متفرقه در درمان آریتمی را ذکر کند و مسمومیت و ملاحظات مصرف داروهای ضد آریتمی را بیان کند.
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با داروهای ضد درد غیر مخدر (ضد التهابهای غیر استروئیدی NSAIDs)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی را شرح دهد و مکانیسم عمل آنها را بیان کند.
2 فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و عوارض جانبی ضد التهاب های غیر استروئیدی را تفسیر کند.
3 عوامل مهارکنندۀ انتخابی سیکلواکسیژناز دو را نام ببرد و مزایا و معایب آن را شرح دهد.
4 سایر عوامل ضد درد غیر مخدر را نام ببرد و اثرات دارویی آنها را شرح دهد و عوارض دارویی آنها و موارد منع مصرف و احتیاط مصرف آنها را بیان کند.
5 مکانیسم عمل و اثر درمانی استامینوفن را شرح دهد و عوارض جانبی، موارد منع و احتیاط مصرف آن را بیان کند.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با داروهای CNS ضد درد مخدر (اوپیوئیدها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای ضد درد مخدر را طبقه بندی کند.
2 تحمل، وابستگی و سندرم قطع مصرف ضد با درد های اوپیوئیدی را توضیح دهد.
3 اثرات مرکزی و محیطی مورفین و مشتقاتش و سایر داروهای ضد درد اوپیوئیدی را توضیح دهد.
4 تشخیص و درمان overdose با ضد درد های اوپیوئیدی را شرح دهد.
5 موارد منع مصرف و احتیاط مصرف ضد درد های اوپیوئیدی را بیان کند.
6 آنتاگونیست های ضد درد های اوپیوئیدی را نام ببرد و خصوصیاتشان را توضیح دهد.
7 تداخلات دارویی، طبقه بندی بارداری و شیردهی ضد درد های اوپیوئیدی را توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با داروهای CNS آرامبخش، خواب آور و الکل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی داروهای سداتیو هایپنوتیک را بیان کند و داروهای هر گروه را نام ببرد.
2 نمودار دوز-پاسخ داروهای سداتیو هایپنوتیک را رسم کند و جایگاه هر گروه از داروهای سداتیو هایپنوتیک را بر روی نمودار تفسیر کند.
3 فارماکوکینتیک باربیتوراتها و بنزودیازپینها و داروهای خواب آور جدید را توصیف کند.
4 مسیرهای مختلف متابولیسم داروهای بنزودیازپینی و انواع متابولیتهای آنها را شرح دهد.
5 لیگاندهای مختلف مؤثر بر جایگاه اتصال بنزودیازپین ها را نام ببرد و مکانیسم آنها را توضیح دهد.
6 پدیدۀ تحمل و وابستگی در داروهای سداتیو هایپنوتیک را تفسیر کند.
7 کاربردهای بالینی مختلف داروهای سداتیو هایپنوتیک را توضیح دهد.
8 عوارض جانبی و تداخلات دارویی داروهای سداتیو هایپنوتیک را شرح دهد.
9 الکلیسم و عوارض مصرف حاد و مزمن الکل را تعریف کند.
10 چگونگی درمان مسمومیت با انواع الکل ها را شرح دهد.
11 تحمل و وابستگی به الکل را توضیح دهد.
12
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با داروهای ضد افسردگی، ضد تشنج و ضد سایکوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای ضد افسردگی را طبقه بندی کند و کاربرد این داروها در سایر اختلالات روانی را شرح دهد.
2 مکانیسم عمل هر کدام از گروه های دارویی ضد افسردگی را بیان کند.
3 عوارض جانبی هر کدام از گروه های دارویی ضد افسردگی را بیان کند.
4 انواع داروهای مورد استفاده در درمان افسردگی را نام ببرد و خصوصیات هر کدام را تفسیر کند.
5 داروهای ضد صرع را نام ببرد و خصوصیاتشان را توضیح دهد.
6 عوارض جانبی داروهای ضد صرع را توضیح دهد.
7 طبقه بندی FDA برای داروهای ضد افسردگی و ضد صرع را در دوران بارداری و شیردهی شرح دهد.
8 داروهای ضد سایکوز را نام ببرد و خصوصیاتشان را توضیح دهد.
9 مکانیسم اثر داروهای ضد سایکوز را شرح دهید.
10 عوارض جانبی داروهای ضد سایکوز را تفسیرکنید.
11
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با داروهای بی حس کنندۀ موضعی، شل کننده های عضلانی و انواع هوشبر ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی ایجاد بی حسی موضعی را توصیف کند و موارد کاربرد آنها را شرح دهد.
2 مکانیسم اثر بی حس کننده های موضعی، ترکیبات افزایش دهنده و کاهش دهندۀ اثر بی حس کننده های موضعی را شرح دهید.
3 انواع بی حس کننده های موضعی را نام ببرد و طبقه بندی آنها را بیان کند.
4 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک بی حس کننده های موضعی را توصیف کند.
5 عوارض جانبی انواع بی حس کننده های موضعی را توضیح دهد.
6 مکانیسم اثر، کاربرد های بالینی و عوارض جانبی انواع شل کننده های عضلانی را بیان کنید.
7 پیشیۀ مصرف هوشبر ها را توضیح دهد و تکنیک های انتخاب هوشبر ها را شرح دهد.
8 انواع هوشبر های استنشاقی و وریدی را نام ببرد و طبقه بندی آنها را بیان کند.
9 مکانیسم عمل هوشبر ها را بیان کند.
10
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با آنتی بیوتیکهای مهارکننده سنتز دیواره و پروتئین و آنتی فولات ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پنی سیلین ها، اشکال دارویی و عوارض جانبی آنها را نام ببرد و شک انافیلاکسی نسبت به پنی سیلین ها را شرح دهد.
2 کاربرد بالینی و طیف اثر نسل های مختلف سفالوسپورین ها را شرح دهد و عوارض جانبی و تداخلات دارویی سفالوسپورین ها را بیان کند.
3 آنتی بیوتیکهای تتراسیکلینی و آمینوگلایکوزیدی را بشناسد و کاربرد بالینی و عوارض جانبی و موارد منع مصرف آنها را شرح دهد.
4 آنتی بیوتیکهای فلوروکینولونی و سولفونامیدی را بشناسد و کاربرد بالینی و عوارض جانبی و موارد منع مصرف آنها را شرح دهد.
5 اثرات آنتی بیوتیکی و ضد تک یاخته مترونیدازول را بشناسد و نحوه مصرف، عوارض جانبی و تداخلات آن را توضیح دهد.
6
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با داروهای ضد قارچ، ضد سل و جزام و ضد ویروس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع داروهای ضد قارچ را بیان کند و مکانیسم اثر آنها را شرح دهد.
2 عوارض جانبی ضد قارج های آزولی و سایر داروهای ضد قارچ و کاربردهای بالینی آنها را شرح دهد.
3 انواع داروهای ضد ویروس را بیان کند و مکانیسم اثر آنها را شرح دهد.
4 عوارض جانبی ضد ویروس ها و کاربردهای بالینی آنها را شرح دهد.
5 انواع داروهای ضد سل و جزام را شرح دهد و نحوه مصرف و عوارض جانبی آنها را تفسیر کند.
6
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با داروهای گوارشی و تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دارو های مورد استفاده در درمان آسم را نام ببرد و عملکردشان را توصیف کند.
2 مکانیسم اثر و عوارض جانبی داروهای ضد آسم را توصیف کند.
3 انواع داروهای مورد استفاده در درمان COPD را نام ببرد و خصوصیات هر کدام را تفسیر کند.
4 داروهای مورد استفاده در اختلالات گوارشی را طبقه بندی کند و کاربرد های بالینی آنها را شرح دهد.
5 عوارض جانبی هر گروه از داروهای گوارشی را شرح دهد.
6 داروهای ضد یبوست ، ضد اسهال و ضد تهوع را شرح دهد.
7
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با داروهای ضد انعقاد، پائین آورنده چربی خون، درمان کم خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای مختلف ضد انعقاد را شرح دهد و مکانیسم عملشان را توضیح دهد.
2 انواع داروهای پائین آورنده چربی خون را شرح دهد.
3 نحوه مصرف و عوارض جانبی انواع داروهای پائین آورنده چربی خون را تفسیر کند.
4 انواع داروهای مورد استفاده در درمان کم خونی را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با داروهای ضد سرطان، کورتیکواستروئیدها و هورمونهای جنسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع داروهای ضد سرطان و مکانیسم اثر آنها را شرح دهد.
2 عوارض جانبی هر کدام از گروه های دارویی ضد سرطان را تفسیر کند.
3 داروهای ضد التهاب استروئیدی را شرح دهد و مکانیسم عمل آنها را بیان کند.
4 فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و عوارض جانبی ضد التهاب های استروئیدی را تفسیر کند.
5 انواع هورمونهای جنسی را نام ببرد و خصوصیات هر کدام را تفسیر کند.
6 کاربرد های بالینی، موارد منع مصرف و احتیاط مصرف هورمونهای جنسی را بیان کند.
7


رفرنس ها :
فارماکولوژی کاتزونگ