اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه نوجوان آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: طب سنتی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب سنتی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: Phd طب سنتی مقطع: Phd نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : مباحث جامع طب ایرانی - اسلامی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 24
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:40درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
ارایه مطالب مربوط به هر جلسه توسط دانشجو از روی منبع ذکر شده و نظارت استاد، پرسش و پاسخ و رفع ابهامات در پایان هر جلسهاستاد محور و دانشجو محور پیش مطالعه، ارائۀ مطالب، تهیه الگوریتم تشخیصی برای هر بیماری، و نوشتن مقاله در صورت تمایل
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: کلیات امراض رأس، تشریح دماغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 منظور از رأس در طب سنتی ایران را بیان نماید.
2 تشریح دماغ در طب سنتی ایران را شرح دهد.
3 تشریح دماغ در طب سنتی را با تشریح امروزی مقایسه نماید.
4
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: کلیات امراض رأس، سمیولوژی (دلائل احوال دماغ)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی تعیین احوال دماغ بر اساس افعال نفسانی دماغ را توضیح دهد.
2 چگونگی تعیین احوال دماغ بر اساس افعال طبیعی دماغ شرح دهد.
3 دلائل دال بر احوال دماغ را نام برده و شرح دهد.
4 اعضای مشارک دماغ و اعضای فرعی دماغ را نام ببرد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: کلیات امراض رأس، تعیین مزاج جبلی و سوء مزاجات دماغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرق بین مزاج جبلی و مزاج مرضی عارضی را توضیح دهد.
2 علائم مزاج سادۀ دماغ را توضیح دهد.
3 علائم مربوط به سوء مزاج مادی چهارگانۀ دماغ را شرح دهد.
4 الگوریتم تشخیص سوء مزاجات دماغ را ترسیم نماید.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: کلیات امراض رأس، قوانین کلی علاج امراض دماغ
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طریق تشخیص امراض رأس را بر اساس کتاب اکسیر اعظم به صورت الگوریتم رسم نماید و در کلینیک از آن بهره ببرد.
2 رویکرد به امراض مادّی دماغ را مرحله به مرحله توضیح دهد.
3 منضجات مواد سرد و گرم را بیان نماید.
4 مسهلات و منقیات رأس را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: صداع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صداع را تعریف نماید و انواع آن را شمارش کند.
2 وجه افتراق صداع ضعف دماغی از صداع قوت حس دماغی تبیین نماید.
3 وجه افتراق صداع اصلی از صداع شرکی را شرح دهد.
4 علاج کلی صداع را به زبان امروزی درآورد.
5 تدابیر مربوط به حفظ الصحۀ دماغ را به زبان امروزی در آورده تا قابل ارائه به بیماران در کلینیک باشد.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: کلیات امراض معده، تشریح معده و مری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشریح مری در طب سنتی ایران را شرح دهد.
2 امراض مختص به مری را نام ببرد.
3 تشریح معده در طب سنتی ایران را بیان نماید.
4 الیاف سه گانۀ طولی، عرضی و مورب را در مری و معده به طور جداگانه شرح دهد و با تشریح امروزی مقایسه نماید.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: کلیات امراض معده، سمیولوژی (دلائل احوال معده)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دلائل دال بر احوال معده را نام برده، شرح دهد.
2 حفظ الصحۀ معده و امور موافق و مخالف معده را به زبان امروزی درآورده تا در کلینیک قابل ارائه به بیماران با شکایات معدی گردد.
3 قوانین کلی علاج در امراض معدی را تشریح نماید.
4 منقیات و مقویات مخصوص به معده را ذکر نماید.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: سوء مزاجات معده و امراض غیر مزاجی معده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سوء مزاجات و امراض غیر مزاجی معده را شمارش نماید.
2 علائم عمومی و اختصاصی هر یک از انواع سوء مزاجات معده را بیان نماید.
3 کلیات خمس (شامل جنس، نوع، خاصه، فصل و عرض) را در یکی از انواع سوء مزاجات معده پیاده نماید.
4
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آفت در اشتها، هضم، عطش و دفع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف، اسباب و علامات انواع سه گانۀ آفت در اشتها (شامل جوع الکلب، جوع البقر و وحم) را خلاصه نویسی نماید.
2 انواع آفت در هضم را نام ببرد و اسباب هر یک را ذکر نماید.
3 رویکرد تشخیصی به عطش مفرط در طب سنتی ایران را ترسیم نماید.
4 ذرب معدی و زلق الامعاء را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اوجاع معده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسباب کلی وجع معده را بیان نماید.
2 الگوریتم تشخیصی برای حرقت معده (با مشخص نمودن اسباب و علائم) ترسیم نماید تا در کلینیک قابل استفاده گردد.
3 وجع الفواد را شرح دهد.
4 علائم افتراقی زخم معده از دیگر امراض معده را بیان نماید.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: کلیات امراض کبد، تشریح کبد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشریح کبد در طب سنتی ایران را با تشریح کبد در آناتومی امروز مقایسه نماید.
2 عملکرد کبد در طب سنتی ایران با عملکرد آن در طب جدید را مقایسه نماید.
3 حفظ الصحۀ کبد و امور موافق و مخالف سلامت کبد را به زبان امروزی جهت ارائه به بیماران در کلینیک درآورد.
4
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: سمیولوژی کبد (دلائل احوال کبد)، سوء مزاجات کبد و ضعف کبد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امور دال بر احوال کبد را نام برده و توضیح دهد.
2 علائم مربوط به هر یک از سوء مزاجات کبد را شرح دهد.
3 تعریف، اسباب و اقسام و علائم افتراقی مربوط به ضعف کبد را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: امراض کبد: سوءالقنیه، استسقاء، یرقان اصفر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سوء القنیه را بر اساس طب سنتی ایران، تعریف نماید.
2 انواع استسقاء سه گانه را با تظاهرات بالینی در طب جدید مقایسه نماید.
3 الگوریتم تشخیصی برای یرقان قابل استفاده در کلینیک برای درمانگران، تهیه نماید.
4
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: کلیات امراض طحال، تشریح طحال، یرقان اسود
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشریح طحال در طب سنتی ایران را با تشریح طحال در آناتومی امروز مقایسه نماید.
2 عملکرد طحال در طب سنتی ایران با عملکرد آن در طب جدید را مقایسه نماید.
3 چالش اسپلنکتومی و عوارض مربوط به آن را بر اساس مبانی طب سنتی شرح دهد.
4 اسباب یرقان اسود را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: امراض سوء مزاجی و آلی طحال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سوء مزاجات طحال و علائم اختصاصی هر یک را بیان نماید.
2 اسباب، علائم و علاج ضعف طحال را شرح دهد.
3 سدّه طحال و علائم مربوط به آن را تبیین نماید.
4 علاج کلی امراض طحال و امور موافق طحال را به صورت قابل ارائه به بیماران به زبان امروزی تهیه نماید.
5
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: کلیات امراض کلیه، تشریح کلیه، سمیولوژی (استدلال بر احوال کلیه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشریح کلیه در طب سنتی را بیان نموده و آن را با آناتومی امروزی مقایسه نماید.
2 امور دال بر احوال کلیه را نام ببرد.
3 الگوریتم تشخیصی امراض کلیه را ترسیم نماید. (بر اساس کتاب اکسیر اعظم)
4
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: امراض کلیه: سوء مزاجات کلیه، ضعف کلیه، هزال کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم مربوط به هر یک از سوء مزاجات کلیه را شرح دهد.
2 تعریف، اسباب، علائم و علاج کلی ضعف کلیه را بیان نماید.
3 تعریف، اسباب، علائم و علاج کلی هزال کلیه را بیان نماید.
4 معادل امروزی برای ضعف و هزال کلیه را تبیین نماید.
5
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: امراض کلیه: سنگ کلیه، ذیابیطس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسباب کلی ایجاد سنگ در طب سنتی ایران را بیان نماید.
2 رویکرد درمانی به بیماری که با درد ناشی از سنگ کلیه مراجعه نموده است را بیان نماید.
3 انواع ذیابیطس در طب سنتی ایران را توضیح دهد.
4
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: کلیات امراض رحم: تشریح رحم، امور موافق و مخالف رحم، آشنایی با علاج کلی رحم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تشریح رحم در طب سنتی ایران را بیان نماید و آن را با آناتومی رحم در طب امروزی مقایسه نماید.
2 حفظ الصحۀ رحم، امور موافق و مخالف سلامت رحم را استخراج نموده و جهت ارائه به بیماران به زبان امروزی در آورد.
3 انواع روشها و طرق استعمال ادویه در علاج امراض رحم را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: سوء مزاجات رحم، عقر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم هر یک از سوء مزاجات رحم را بر شمارد.
2 کلیات خمس (شامل جنس، نوع، خاصه، فصل و عرض) را در یکی از انواع سوء مزاجات رحم پیاده نماید.
3 علل غیر مزاجی عقر را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: اختلالات قاعدگی (افراط و حبس طمث)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات طمث طبیعی در طب سنتی ایران را بیان نماید.
2 تعریف، اسباب و علائم افتراقی مربوط به افراط طمث در طب سنتی ایران را شرح دهد.
3 تعریف، اسباب و علائم افتراقی مربوط به حبس طمث در طب سنتی ایران را شرح دهد.
4 علاج کلی (غذا، مفردات و مرکبات معروف) برای هر یک از افراط و حبس طمث بیان نماید.
5 اعمال یداوی کاربردی در رویکرد به افراط و حبس طمث را ذکر نماید.
6
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: سیلان رحم، اورام و بثور رحم، اختناق رحم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف، اسباب و علائم افتراقی سیلان رحم را شرح نماید.
2 انواع اورام رحم و معادلات امروزی آن را تبیین نماید.
3 تعریف، اسباب، علائم و علاج مخصوص به اختناق رحم را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: کلیات امراض مفاصل، وجع رکبه، وجع ظهر، عرق النساء، نقرس، وجع عقب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حفظ الصحۀ مفاصل را به صورت قابل استفاده در کلینیک جهت ارائه به بیماران در آورد.
2 رویکرد کلی به امراض مفاصل و چالشهای مربوط به علاج آن را شرح دهد.
3 انواع نقرس را ذکر نماید.
4 اسباب وجع عقب و راهکارهای درمانی آن را بیان نماید.
5
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: داءالفیل و دوالی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف داء الفیل در طب سنتی ایران را بیان نماید و معادل امروزی آن را تبیین کند.
2 تعریف دوالی در طب سنتی ایران و معادل امروزی آن را ذکر نماید.
3 اسباب دوالی و داء الفیل را شرح دهد.
4 علاج کلی برای داء الفیل و دوالی ارائه نماید.
5


رفرنس ها :
قانون بوعلی سینا، شرح الاسباب، طب اکبری، میزان الطب، اکسیر اعظم