اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : بهاره عبدی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1397
اطلاعات مربوط به درس : تئوری پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی (3)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور و غیاب:5درصد
تکالیف( پژوهش و ترجمه) و کوئیز :25درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع به کلاس شرکت در تمامی جلسات درس الزامی است غیبت حتی یک جلسه از درس منوط به کسب رضایت مدرس است توجه و دقت به مباحث ارائه شده شرکت در بحث کلاسی و پاسخ به سوالات مطرح شده ارائه تحقیق در عناوین مطرح شده شرکت در امتحان
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: کلیات غدد و مروري بر ساختمان و عملکرد غدد مترشحه و روشهاي تشخیصی در بررسی عملکرد غدد مترشحه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی غدد درون ریز و مکانیسم های ترشح و تنظیم هورمونها را به طور مختصر توضیح دهد.
2 تاریخچه سلامتی و نحوه معاینات فیزیکی بیماران مبتلا به اختلالات سیستم متابولیک را شرح دهد.
3 روشهای تشخیصی رایج در بررسی عملکرد غدد درون ریز را نام ببرد.
4 اقدامات پرستاری قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی رایج غدد درون ریز را توضیح دهد.
5 یافته های طبیعی و پاتولوژیک مربوط به روشهای تشخیصی رایج غدد درون ریز را افتراق دهد.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: تعریف اتیولوژي و پاتولوژي و علایم و رروشهاي تشخیصی و درمانی و مراقبتی(بر اساس فرآیند پرستاري) بیماري هاي غده هیپوفیز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخشهای مختلف غده هیپوفیز را از لحاظ آناتومی وفیزیولوژی به اختصار شرح دهد.
2 پرکاری غده هیپوفیز را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی،علائم تشخیص ونحوه درمان ومراقبتهای پرستاری مربوطه شرح دهد.
3 کم کاری غده هیپوفیز را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی،علائم تشخیص ونحوه درمان ومراقبتهای پرستاری مربوطه شرح دهد
4 آدنومای هیپوفیز را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی،علائم وتشخیص ونحوه درمان ومراقبتهای پرستاری مربوطه توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: تعریف اتیولوژي و پاتولوژي و علایم و رروشهاي تشخیصی و درمانی و مراقبتی(بر اساس فرآیند پرستاري) بیماري هاي غده تیروئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرکاری تیروئید را با توجه به پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی ،علائم ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد .
2 کم کاری تیروئید را با توجه به پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی ،علائم، تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد.
3 بیماریهای عفونی و بدخیمی تیروئید را با توجه به پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی ،علائم، تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد.
4 فرآیند پرستاری در بیماری های غده ی تیروئید را ارائه دهد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: تعریف اتیولوژي و پاتولوژي و علایم و رروشهاي تشخیصی و درمانی و مراقبتی(بر اساس فرآیند پرستاري) بیماري هاي غده آدرنال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخشهای مختلف غده آدرنال را از لحاظ آناتومی وفیزیولوژی به اختصار شرح دهد.
2 بیماری آدیسون را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،علائم تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد.
3 بیماری فئوکروموسیتوما را از لحاظ پاتوفیزیولوژی اتیولوژی ،علائم تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد .
4 بیماری کوشینگ را از لحاظ پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی،علائم تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: تعریف اتیولوژي و پاتولوژي و علایم و رروشهاي تشخیصی و درمانی و مراقبتی(بر اساس فرآیند پرستاري) بیماري هاي غده پاراتیروئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بخشهای مختلف غده پاراتیروئید را از لحاظ آناتومی وفیزیولوژی به اختصار شرح دهد.
2 پرکاری غده پاراتیروئید را از لحاظ پاتوفیزیولوژی اتیولوژی ،علائم ، تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد .
3 کم کاری غده پاراتیروئید را از لحاظ پاتوفیزیولوژی اتیولوژی ،علائم تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد.
4 فرآیند پرستاری در بیماری های غده ی پاراتیروئید را شرح دهد.
5
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اصطلاحات و مفاهیم بنیادي بیماریهاي عفونی واگیر و غیرواگیر- بررسی و شناخت مددجویان مبتلا به بیماریهاي عفونی واگیر و غیر واگیر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات رایج بیماریهای عفونی، مفاهیم عفونت، پیشگیری از آن، راههای انتقال آن و روشهای ایزولاسیون و احتیاطات لازم را دربیماریهای عفونی رایج توضیح دهند.
2 اجزاء زنجیره عفونت را نام برده و توضیح دهد.
3 چگونگی کسب تاریخچه و شرح حال از بیماران دارای بیماریهای عفونی را شرح دهند.
4 معاینات فیزیکی لازم را در بیماران با بیماریهای عفونی شرح دهند.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: مراقبت از مددجویان مبتلا به بیماری های عفونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای عفونی باکتریال رایج مانند وبا ، سل ، ریه را با ذکر علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، علائم و نشانه ها، روشهای تشخیصی و درمان و مراقبت های لازم پرستاری با تاکید بر مراقبت از خود و آموزش به بیمار توضیح دهند.
2 بیماریهای مقاربتی مانند سیفلیس و سوزاک و هرپس تناسلی، را با ذکر علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، علائم و نشانه ها، روشهای تشخیصی و درمان و مراقبت های لازم پرستاری با تاکید بر مراقبت از خود و آموزش به بیمار و خانواده او توضیح دهند.
3 بیماریهای عفونی مانند تب مالت، شیگلوز و تیفوئید را با ذکر علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، علائم و نشانه ها، روشهای تشخیصی و درمان و مراقبت های لازم پرستاری با تاکید بر پیشگیری و آموزش به بیمار توصیف کنند.
4 تست ها و روشهای تشخیصی لازم را در شناخت بیماریهای عفونی واگیر و غیرواگیر توضیح دهند.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: مراقبت از مددجویان مبتلا به بیماری های عفونی(ادامه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای مننژیت مننگوکوکسی، کزاز، گاز گانگرن و جذام را شرح دهند و بر اساس فرآیند پرستاری برنامه مراقبت از بیماران دارای بیماریهای فوق ، را توصیف نمایند.
2 به کارگیری فرآیند پرستاری در بیماریهای عفونی ویروسی رایج از جمله آنفولانزا، مونونوکلئوز عفونی، هاری، سارس و ایدز را به عنوان چهارچوبی در مراقبت از این بیماران شرح دهند.
3 بیماریهای عفونی مانند جنون گاوی، لیشمانیوز، مالاریا، تب کریمه، هیستوپلاسموزیس و شوک سپتیک، علل، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، علائم، روشهای تشخیصی و تدابیر درمانی و پرستاری را با تاکید بر مراقبت از فرد و آموزش به بیمار، توضیح دهند.
4 تست ها و روشهای تشخیصی لازم را در شناخت بیماریهای عفونی واگیر و غیرواگیر توضیح دهند.
5


رفرنس ها :
Black , JM , etal. (2010).Medical Surgical Nursing . Sandersco Phipps. etal (2010).Medical Surgical Nursing . Mosby co Brunner. etal. (2014).Medical Surgical Nursing . Lipincottco هاریسون بیماری غدد و متابولیسم ترجمه دکتر انیسه کتابچی 2015 پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث – عفونی-اورژانس-بحران –انتشارات اندیشه رفیع 2014 پرستاری بیماری های عفونی واگیرو غیر واگیر- فروغ جواهری، انتشارات رستگار گیلان 1392