اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محسن اسلامی فارسانی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: تشریح و بافت شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : تاریخ علوم پزشکی سابقه آموزشی : 17
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : تشریح (1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 13
تعداد ساعات : 26
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
کوییز:10درصد
انجام تکالیف:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پاورپوینت، نمایش فیلم آناتومیاستاد محور و دانشجو محور فعالیت کلاسی حضور به موقع و شرکت در پرسش و پاسخ و کوئیز های هفتگی و شرکت در امتحانات
کتاب
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
اینترنت
مولاژ
پاور پوینت
فیلم آموزشی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم تشریح
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی را تعریف نموده و شاخه های آن را شرح دهد.
2 وضعیت آناتومیک را تعریف کرده و سطوح فرضی بدن را نام ببرد.
3 اصطلاحات آناتومی مربوط به موقعیت ساختارهای بدن را را ذکر کند.
4 اصطلاحات آناتومی مربوط به حرکات بدن را را ذکر کند.
5 نواحی آناتومیک بدن را نام ببرد.
6 روش های مطالعه آناتومی را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با سیستم اسکلتی بدن انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی کلی استخوان های بدن را ذکر نماید.
2 تقسیم بندی استخوان های محوری بدن را ذکر نماید.
3 تقسیم بندی استخوان های ضمیمه ای بدن را ذکر نماید.
4 تقسیم بندی جمجمه را ذکر نماید.
5 استخوان لامی و موقعیت آن را شرح دهد.
6 دسته بندی مهره ها شرح دهد.
7 استخوان جناغ و موقعیت آن را شرح دهد.
8 تقسیم بندی دنده ها را ذکر نماید.
9
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با استخوان بندی جمجمه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوان های کاسه سر را نام برده و شرح دهد
2 استخوان های صورت را نام برده و شرح دهد.
3 تقسیم بندی نماهای مختلف را ذکر کند.
4 استخوان های هر نمای جمجمه را نام برده و شرح دهد.
5 درزها و ملاج های جمجمه و زمان بسته شدن هر کدام را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با استخوان بندی ستون مهره ها و قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشخصات کلی ستون مهره ها و انحناهای آن را توضیح دهد.
2 مشخصات یک مهره نمونه را شرح دهد.
3 تفاوت مهره های نواحی مختلف ستون مهره ها را ذکر کند.
4 مشخصات یک دنده نمونه را شرح دهد.
5 تفاوت دنده ها را ذکر کند.
6 قفسه سینه و اهمیت آن را در تنفس شرح دهد.
7
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با استخوان بندی اندام های فوقانی و تحتانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوانهای کمربند شانه ای را نام برده و توضیح دهد.
2 استخوان بازو را توضیح دهد.
3 استخوانهای ساعد را نام برده و توضیح دهد.
4 استخوانهای مچ و کف و انگشتان دست را نام برده و توضیح دهد.
5 استخوانهای کمربند لگنی را توضیح دهد.
6 استخوان ران و کشکک زانو را توضیح دهد.
7 استخوانهای ساق پا را نام برده و توضیح دهد.
8 استخوانهای مچ و کف و انگشتان پا را نام برده و توضیح دهد.
9
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مفاصل و عضلات بدن انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفصل را تعریف کرده و انواع مفاصل را ذکر کند.
2 ساختمان یک مفصل سینوویال را شرح دهد.
3 نحوه مفصل شدن استخوان های جمجمه را توضیح دهد و نام مفاصل را ذکر کند.
4 نحوه مفصل شدن استخوان های ستون مهره ها با یکدیگر و با دنده ها را توضیح دهد.
5 نحوه مفصل شدن استخوان های اندام فوقانی و تحتانی را شرح دهد و نام مفاصل را ذکر کند.
6 انواع عضلات را نام ببرد و اساس نامگذاری عضلات را شرح دهد.
7 عضلات بدن را طبقه بندی کند.
8
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با عضلات سر و گردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات سر و گردن را طبقه بندی کند.
2 اتصالات و عمل عضلات حالت دهنده صورت را شرح دهد.
3 اتصالات و عمل عضلات جونده را شرح دهد.
4 اتصالات و عمل عضلات گردن را شرح دهد.
5 عضلات سر را نام برده و اتصالات و عمل آن را بداند.
6
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با عضلات تنه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات تنه را طبقه بندی کند.
2 عضلات پشت و عمل آن ها را شرح دهد.
3 عضلات قفسه سینه و عمل آنها را شرح دهد.
4 عضلات شکم و عمل آنها را شرح دهد.
5 عضلات لگن و پرینه و عمل آنها را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با عضلات اندام های فوقانی و تحتانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات اندام فوقانی را طبقه بندی کند.
2 اتصالات عضلات اندام فوقانی و عمل آن ها را توضیح دهد.
3 عضلات اندام تحتانی را طبقه بندی کند.
4 اتصالات عضلات اندام تحتانی و عمل آن ها را توضیح دهد.
5 عضلاتی که اندام فوقانی را به قفسه سینه متصل می کنند را شرح دهد.
6 عضلاتی که اندام فوقانی را به ستون فقرات وصل می کند را بیان کند.
7
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت دستگاه تنفس در انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن را شرح دهد.
2 بخش های مختلف دستگاه تنفس را نام ببرد.
3 حفره بینی و اعمال آن را شرح دهد.
4 سینوس های پارانازال و اعمال آن ها را شرح دهد.
5 ساختمان حلق و اعمال آن را شرح دهد.
6 ساختمان حنجره و غضروهای حنجره را شرح دهد.
7 ساختمان درونی حنجره را توضیح دهد.
8
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با سیستم تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نای و برونکوس ها و موقعیت آناتومیک آن ها را توضیح دهد.
2 ریه ها و موقعیت آناتومیک آن ها را شرح دهد.
3 پرده های جنب و لایه های آن را توضیح دهد.
4 نکات بالینی مربوط به دستگاه تنفس را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دستگاه گردش خون را تقسیم بندی کند.
2 میان سینه و تقسیمات آن را شرح دهد.
3 قلب و موقعیت آناتومیک آن را توضیح دهد.
4 پریکارد و لایه های آن را توضیح دهد.
5 سطوح و جداره های قلب را شرح دهد.
6 حفرات دهلیز و بطن را توضیح دهد.
7 محل و ساختار دریچه های دو لتی و سه لتی را شرح دهد.
8 محل و ساختار دریچه های سینی را توضیح دهد.
9
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دستگاه هدایتی قلب را شرح دهد.
2 شریان های خونرسانی کننده به قلب را نام ببرد.
3 تخلیه وریدی قلب را شرح دهد.
4 شریان ریوی و شاخه های آنرا شرح دهد.
5 شریان آئورت و شاخه های آنرا شرح دهد.
6 گردش خونی بزرگ و کوچک را توضیح دهد.
7


رفرنس ها :
کتاب ,Gray s Anatomy for Students Richard Derk et al آخرین چاپ آناتومی اسنل آخرین چاپ