اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهرا معصومی آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص رشته تحصیلی: داخلی نفرولوژی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : داخلی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : فیزیوپاتولوژی بیماریهای کلیه
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 7
تعداد ساعات : 15
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:85درصد
ورود و خروج به موقع و شرکت در مباحث پرسش و پاسخ کلاسی و حل مساله و مثالهای ارائه شده :15درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مطالب تئوری در کلاس با استفاده از پاور پوینت ونیز تفهیم مطالب مفهومی شامل اختلالات الکترولیتی و اسید وباز با بیان مثال و حل مساله با مشارکت دانشجواستاد محور و دانشجو محور - مشارکت در پرسش و پاسخ در کلاس و حل مساله و مثالهای ارائه شده - شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات سدیم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیوپاتولوژی اختلالات سدیم را توضیح دهد
2 علایم بالینی بیماری را نام ببرد
3 علل مختلف بیماری را بر اساس فیزیوپاتولوژی افتراق دهد
4 نحوه درمان را در موارد اورژانس و مزمن شرح دهد
5
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات پتاسیم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیوپاتولوژی اختلالات پتاسیم را توضیح دهد
2 علایم بالینی در هیپرکالمی و هیپوکالمی را شرح داده و فهرست نماید.
3 تغییرات نوار قلب را در اختلالات پتاسیم را تفسیر کند.
4 علل مختلف بیماری را بر اساس فیزیوپاتولوژی افتراق دهد
5 نحوه درمان را در موارد اورژانس و مزمن شرح دهد
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اخنلالات اسید و باز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمایش بررسی گازهای خونی (ABG) را تفسیر کند
2 فیزیوپاتولوژی اختلالات اسید و باز را شرح داده و لیست نماید.
3 علایم بالینی بیماری را بر اساس اختلال مربوطه شرح دهد.
4 علل مختلف بیماری بر اساس فیزیوپاتولوژی را نام برده و افتراق دهد.
5 نحوه درمان را بر اساس علت مربوطه شرح دهد
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنايی با عفونت سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماری را شرح دهد
2 تظاهرات بالینی بیماری را توضیح دهد
3 نحوه تشخیص بیماری را شرح دهد
4 نحوه ابتلا و میکروارگانیسمهای مسبب بیماری را نام ببرد
5 نحوه درمان آنتی بیوتیکی و مدت درمان را بر اساس محل درگیری سیستم ادراری شرح دهد
6
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیماری مزمن کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طلاعات اپیدمیولوژیک بیماری را شرح دهد
2 فیزیوپاتولوژی بیماری را توضیح دهد
3 علل شایع بیماری را نام ببرد
4 تظاهرات بالینی و عوارض بیماری را شرح دهد
5 میزان فیلتراسیون گلومرولی را محاسبه کند و مرحله بیماری مزمن کلیه را بر اساس آن مشخص کند
6 نحوه اداره علایم و عوارض بیماری را شرح دهد
7 اندیکاسیونهای شروع درمان جایگزینی کلیه شامل پیوند کلیه و دیالیز خونی یا صفاقی را ذکر نماید
8
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با سندرم نفروتیک-بیماریهای گلومرولی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سندرم نفروتیک را تعریف کند
2 علایم بالینی و عوارض بیماری را شرح دهد
3 بیماریهای گلومرولی مسبب سندرم نفروتیک را نام ببرد
4 اپیدمیولوژی و علایم و مشخصات پاتولوژیک تیپیک هر یک از بیماریهای گلومرولی را شرح دهد
5 علل ثانویه هر یک از گلومرولونفریتها را نام ببرد و نحوه بررسی آن را شرح دهد
6 تغییرات مشخصه سندرم نفروتیک در سدیمان ادراری را توصیف کند
7 نکات کلی درمان را توضیح دهد
8
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای بافت بینابینی کلیه حاد و مزمن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نفریت بینابینی حاد و مزمن را تعریف کند و افتراق دهد
2 پاتوفیزیولوژی بیماری را شرح دهد
3 علایم فرم حاد و مزمن را توضیح دهد
4 فرم های بالینی شایع از جمله آنالژزیک نفروپاتی،مسومیت با فلزات سنگین،مسمومیت با لیتیم و ... را از نظر علایم بالینی و آزمایشگاهی افتراق دهد و درمان مربوطه را شرح دهد
5 اصول کلی درمان را شرح دهد
6 تغییرات مشخصه سندرم نفریتیک در سدیمان ادراری را توصیف کند
7 نکات کلی درمان را توضیح دهد
8 اشکالاتی که در درس دارند را مطرح نمایند.
9
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مدیریت بیماران دچار سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :
اصول طب داخلی هاریسون 2019 مبانی طب سسیل 2018