اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد شهیدی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: طب اورژانس
رتبه دانشگاهی: حق التدریس (مدعو) گروه آموزشی : طب اورژانس سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دستیاری طب اورژانس مقطع: دستیاری(رزیدنتی) نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : دستیاری طب اورژانس
نوع درس: دستیاری تعداد واحد: تعداد جلسه 6هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، DOPS( ارزیابی مهارت های عملی آزمایشگاهی و دادن بازخورد)، شفاهی، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی) نوع امتحان پایان ترم: Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)، DOPS( ارزیابی مهارت های عملی آزمایشگاهی و دادن بازخورد)، OSPE (ارزیابی عملی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
اداره و ارائه گزارش صبحگاهی، راند فعال آموزشی ، گراند راند بین گروهی ، ارائه کنفرانس و ارائه مقاله در زورنال کلاب و ارائه CASE REPORT به صورت فعال:10درصد
حضور فعال در جلسات مورتالیتی و در بخش و انجام پروسیجر های بخش اورژانس و نظارت بر اجرای تکالیف کارورزان طب اورژانس و ارائه گواهی عملکرد آنان در پایان ماه به مسئول آموزش کارورزی گروه:15درصد
حضور فعال در امور درمانی بخش اورژانس و آموزش به دانشجویان پزشکی و علوم پزشکی حضور فعال در کشیک با تایید گروه اموزشی مربوطه، ارتباط تنگاتنگ با کارورزان طب اورژانس و داخلی و جراحی و قلب در زمان کشیک و هدایت بالینی کارورزان طب اورژانس به عنوان سوپروایزر امو:20درصد
اجرا و آموزش مهارت های ارتباطی بالینی به دانشجویان پزشکی و ارائه شرح حال تخصصی و جلسات مشاوره و ارجاع بیماران به استاد، پرهیز از ورود به پروسیجرهای خارج از کوریکولوم آموزشی رشته ، انجام پروسیجرها زیر نظر استاد و تهیه لاگ بوک و تکمیل ان و نقش تدریجا افزایش:15درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز، ورود و خروج به موقع و معرفی خود در ابتدای شیفت به استاد شیفت:5درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:25درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش بر بالین بیمار به صورت اخذ شرح حال دینامیک ، آموزش در کنار انجام کار بالینی و به صورت هم افزایی درمانی ، گزارش صبحگاهی ، موربیدیتی ، مورتالیتی و ژورنال کلاب ، چک کردن نوشته های رزیدنت اعم از شرح حال و دستورات بالینی و سیر بیماری در پرونده بیمار و تذکر موارد نادرست ، ارزیابی مهارت های ارتباط بالینی ، آموزش بر مبنای PBL آموزش بر مبنای آموزش بالینی با تقویت رویکرد اموزش سرپایی و آموزش حین ارائه خدمت (راند ) ، راهنمایی جهت انجام پروژه های پژوهشی - طرح بررسی مهارت های عملی و نظارت بر بالین بیمار ، آموزش کار درمانی تیمی با رزیدنتهای سایر رشته ها ، بررسی بازخورد مهارتهای ارتباطی و اخلاقی از طریق اجرای درگیر فعالیت بالیناستاد محور و دانشجو محور اداره و ارائه گزارش صبحگاهی، راند فعال آموزشی ، گراند راند بین گروهی ، ارائه کنفرانس و ارائه مقاله در زورنال کلاب و ارائه CASE REPORT به صورت فعال حضور فعال در جلسات مورتالیتی و در بخش و انجام پروسیجر های بخش اورژانس و نظارت بر اجرای تکالیف کارورزان طب اورژانس و ارائه گواهی عملکرد آنان در پایان ماه به مسئول آموزش کارورزی گروه حضور فعال در امور درمانی بخش اورژانس و آموزش به دانشجویان پزشکی و علوم پزشکی حضور فعال در کشیک با تایید گروه اموزشی مربوطه، ارتباط تنگاتنگ با کارورزان طب اورژانس و داخلی و جراحی و قلب در زمان کشیک و هدایت بالینی کارورزان طب اورژانس به عنوان سوپروایزر اموزشی انان اجرا و آموزش مهارت های ارتباطی بالینی به دانشجویان پزشکی و ارائه شرح حال تخصصی و جلسات مشاوره و ارجاع بیماران به استاد، پرهیز از ورود به پروسیجرهای خارج از کوریکولوم آموزشی رشته ، انجام پروسیجرها زیر نظر استاد و تهیه لاگ بوک و تکمیل ان و نقش تدریجا افزایش یابنده در انجام پروسیجرهای اورژانس رعایت قوانین آموزشی مرکز، ورود و خروج به موقع و معرفی خود در ابتدای شیفت به استاد شیفت شرکت در امتحانات معین شده
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار نما
بیمار و تجهیزات بیمارستان
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
بیمار و تجهیزات بخش
مولاژ
ترالی اورژانس
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با وظایف حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در نقش یک درمانگر و تشخیص دهنده چگونگی برخورد صحیح با بیماران و همراهان و همکاران را اجرا نماید.
2 شرح حال گیری را به طور صحیح و کامل و بر اساس پروتکل اورژانس انجام داده و از کارورزان طب اورژانس اجرای صحیح آن را مطالبه نماید و در حین یا بلافاصله پس از اخذ شرح حال استاد شیفت را جهت ادامه کار درگیر نماید
3 معاینه فیزیکی دقیق را تحت نظر استاد به طور کامل انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 نحوه صحیح و کامل ثبت پرونده بیمار را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 تشخیص افتراقی های اصلی و اورژانسی را بر اساس مشکل بیمار به استاد ارائه دهد و پلن تشخیصی و مدالیته های تشخیصی مد نظر خود را بیان نماید
6 نحوه Approach صحیح به شکایت بالینی اصلی بیمار را بر اساس گایدلاین تحت نظر استاد شیفت اجرا نموده و برای کارورزان طب اورژانس تبیین نماید
7 تمامی فعالیت های کارورزان طب اورژانس را نظارت نموده و در پایان شیفت به استاد شیفت گزارش نماید
8 حفظ اسرار بیماران را مدنظر داشته و به کارورزان توضیح دهد
9 آزمایش ، گرافی و سایر اقدامات تشخیصی را به صورت منطقی و گام به گام درخواست نماید و همواره مراقب پرهیز از درخواست غیر منطقی و اضافه باشد
10 دارو را به صورت منطقی و بر اساس اندیکاسیون علمی تجویز نموده و از روتین کاری و استناد به روشهای غیر مستدل پرهیز کند
11 در درخواست مشاوره از سایر رشته های تخصصی بنا را بر درخواست به موقع گذاشته و قبل از رفع شرایط بحرانی و رسیدن به یک کانال تشخیصی متناسب، درخواست مشاوره بی هدف ننماید
12 برگه درخواست مشاوره را به صورت دقیق و خوانا و با ارائه اطلاعات علمی مفید به طرف مشاوره پر نماید
13 پایش و پیگیری تشخیص و درمان بیمار را تا زمان حضور وی در بخش اورژانس به عنوان یک هدف مهم مد نظر قرار دهد
14 ارجاع بیمار را به موقع تحت نظارت استاد تشخیص و انجام دهد.
15
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مهارتهای لازم جهت انجام در بخش اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لوله گذاری داخل تراشه از طریق لارنگوسکوپی با و بدون اجرای پروتکل RSI را با نظارت استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 مانور سیلک را تحت نظارت استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
3 لارنگوسکوپی به منظور خارج کردن جسم خارجی از راه هوایی فوقانی را با نظارت استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 تهویه مکانیکی و اداره بیمار متصل به ونتیلاتور را با نظارت استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 ماساژ بسته قفسه سینه (و سایر مانورهای به کار رفته در احیا پیشرفته قلبی - ریوی) را با نظارت استاد انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
6 رگ گیری محیطی و مرکزی و سایر روشهای دسترسی اورژانسی به رگ جهت تزریق فوری را انجام دهد
7 پریکاردیوسنتز و توراکوسنتز سوزنی را انجام دهد
8 کاردیو ورژن سینکرونیزه و دفیبریلاسیون را انجام دهد
9 ضربان ساز جلدی را تعبیه نماید و تنظیم کند
10
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با متدهای کنترل خونریزی و بی حرکت سازی در تروما در اورژانس بیمارستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ستون فقرات گردنی را با استفاده از کلار فیلادلفیا بی حرکت نماید
2 ستون فقرات توراسیک و لومبوساکرال را با استفاده از بک بورد بی حرکت نموده و معاینه و متد لاگ رول را انجام دهد
3 خونریزی سطحی غیر قابل پک نمودن را با استفاده از روش لیگاتور اورژانس انجام دهد
4 تامپون گذاری قدامی و خلفی بینی را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 بستن زخم با STAPLE را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
6 بخیه زدن یک لایه و چند لایه را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
7 انواع آتل های اندام فوقانی و تحتانی را شخصا تعبیه کند و مورد استفاده هریک را تشریح نموده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
8 انواع گچ گیری اندام فوقانی و تحتانی را تعبیه نماید و مورد مصرف هریک را تشریح نموده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
9
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با انواع در رفتگی ها و موارد قابل جااندازی در بخش اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جا اندازی در رفتگی قدامی شانه را با سه متد اصلی انجام دهد و معاینه قبل و بعد آن را تشریح کند و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
2 جا اندازی بسته زانو را انجام دهد و معاینات قبل و بعد و نیز علایم هشدار و اندیکاسیون درخواست مشاوره ارتوپدی را تشریح کند و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
3 جا اندازی بسته آرنج تحت سداسیون را انجام دهد و معاینات قبل و بعد و اندیکاسیون درخواست مشاوره اورژانس ارتوپدی را تشریح کند و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
4 جا اندازی بسته مفصل هیپ را با دو متد اصلی انجام دهد و اندیکاسیبون و نحوه سداسیون و درخواست مشاوره ارتوپدی را بیان نماید و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
5 جا اندازی بسته مفاصل بین انگشتی بعد از بلوک مناسب را انجام داده و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد.
6 جااندازی مفصل مچ پا و بلوک عصبی مرتبط را انجام و به دانشجویان پزشکی آموزش دهد
7
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تصویربرداریهای رایج و لازم در بخش اورژانس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع گرافی ساده و زوایای استاندارد آنها را در بخش اورژانس با رعایت اولویت و اندیکاسیون درخواست نماید و تفسیر آن را در حد نیاز برای مداخله درمانی اورژانس در پرونده درج نماید.
2 سی تی اسکن مغز بدون کنتراست را در بخش اورژانس برای موارد دارای اندیکاسیون درخواست نموده و تفسیر آن را برای مداخله اورژانسی در پرونده درج نماید.
3 سونوگرافی کنار بالین در بیماران ترومایی را ه طور کامل جهت جستجوی مایع آزاد انجام دهد و به درستی در فرم مربوطه ثبت نماید
4 سی تی اسکن با و بدون کنتراست قفسه سینه و شکم و لگن را در موارد دارای اندیکاسیون درخواست نموده و تفسیر آن را جهت بهره برداری در مداخله درمانی در پرونده ثبت نماید
5 RUSH EXAM را با استفاده از دستگاه سونوگرافی انجام دهد و علت شوک را استخراج و پلن درمانی را بر اساس آن تنظیم نماید.
6 گرافی قفسه صدری و لترال گردن و رخ لگن را کامل و دقیق تفسیر نماید و در پرونده ثبت نماید
7
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با نحوه مدیریت بخش اورژانس بیمارستانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استاندارد های تخت بخش اورژانس را تشریح نموده و در موارد ازدهام درخواست تخت اکسترا نماید
2 نیروهای تحت مدیریت پزشک اورژانس را شناخته و چینش آنها را بر اساس نیاز لحظه ای بخش تنظیم نماید
3 به عنوان BED MANAGER وظایف مدیریت تخت را تشریح کند و نسبت به تعیین تکلیف درست اصولی و علمی بیماران اعم از ترخیص انتقال به بخش در زمان مقتضی تصمیم گرفته و دستور را در پرونده درج کند
4 در زمان شلوغی اورژانس در واحد تریاژ نسبت به تریاژ سریع بر اساس متدهای استاندارد با همکاری پرسنل اورژانس مشارکت نماید
5 کمبودهای بخش اورژانس را از نظر تجهیزات ، نیروی انسانی ، فضای فیزیکی با لحاظ استانداردها و ویژگیهای بیمارستان محل خدمت احصا نموده و از طریق استاد شیفت به رئیس بخش منعکس کند
6 بیماران Dhfficult و همراهان مشابه را شناسایی و پروتکل برخورد با این بیماران را آموخته و به کار بندد
7


رفرنس ها :
روزن 2019 تینتینالی 2019 mayar هجز 2018