اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : جواد خدادادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: عفونی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : عفونی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی عفونی
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، Osce (بررسی بیمار، معاینه فیزیکی، معاینه تشخیصی، ارزیابی بالینی با ساختار عینی)
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:30درصد
مشارکت فعال در گزارش صبحگاهی،راند، گراند راند،درمانگاه و ژورناال کلاب:20درصد
ارائه کنفرانس :10درصد
رعایت قوانین آموزشی:10درصد
رعایت اخلاق حرفه ای و مهارت های بالینی:10درصد
حضور فعال در بخش و گرفتن شرح حال بیماران ، اورژانس و کلاس های نسخه نویسی:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی).چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های بالینی -چک کردن مطالب ارائه شده توسط دانشجو به صورت کنفرانسدانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) مشارکت فعال در گزارش صبحگاهی، راند و گراند راند آموزشی، درمانگاه و ژورنال کلاب ارائه کنفرانس و رعایت قوانین آموزشی و رعایت اخلاق حرفه ای و مهارت های بالینی حضور فعال در بخش و گرفتن شرح حال بیماران در اورژانس و درمانگاه و بخش و مشاهده معاینات فیزیکی و در صورت صلاحدید استاد انجام معاینات فیزیکی شرکت در کلاس های نسخه نویسی -شرکت در امتحان
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
کتاب
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با روش صحیح شرح حال گیری در بیماران مبتلا به بیمارهای شایع عفونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماریهای شایع عفونی انجام دهد.
2 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماری های آرتریت و استئو میلیت یاد گرفته و انجام دهد.
3 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیمار مبتلا هپاتیت یاد گرفته و انجام دهد.
4 نحوه اخذ صحیح شرح حال گیری را در بیماریهای عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) یاد گرفته و انجام دهد.
5 در پایان جلسه شرح حال گیری بیماران آموزش دیده را بر روی بیماران متقاوت پیاده کند
6 با مراجعان؛ بیماران، همراهان بیمار و سایر اعضای تیم سلامت به نحو شایسته ارتباط برقرار نموده و ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تمایلات خود به نحو مطلوب نشان دهد.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روش صحیح معاینه فیزیکی در بیماران شایع بخش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماریهای شایع عفونی انجام دهد.
2 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیمار مبتلا به هپاتیت را انجام دهد.
3 نحوه صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماریهای آرتریت و استئومیلیت را انجام دهد.
4 2 روش صحیح انجام معاینه فیزیکی را در بیماریهای عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) انجام دهد.
5 در پایان جلسه معاینه فیزیکی بیماران آموزش دیده را بر روی بیماران متقاوت پیاده کند
6 تشخیص های افتراقی مهم را تشخیص و مطرح نماید.
7 نحوه ی مدیریت مشکل بیمار را تشخیص و پیشنهاد نماید.
8
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماران شایع عفونی و اخلاق حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به بیماری های شایع عفونی به کار گیرد.
2 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به آرتریت و استئو میلیت به کار گیرد.
3 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به بیماری های عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) ایع به کار گیرد.
4 رفتار حرفه ای مناسب را در برخورد با بیمار مبتلا به هپاتیت به کار گیرد.
5 با مراجعان؛ بیماران، همراهان بیمار و سایر اعضای تیم سلامت به نحو شایسته ارتباط برقرار نموده و ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تمایلات خود به نحو مطلوب نشان دهد.
6
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: اشنایی با بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی(پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت اصولی و درمانی را در بیماریهای عفونتی دستگاه تنفسی فوقانی (پنومونی،سینوزیت،برونشیت،سرماخوردگی) به کار گیرد.
2 مراقبت اصولی و درمانی را در بیمار مبتلا به آرتریت و استئو میلیت به کار گیرد.
3 مراقبت اصولی و درمانی را در بیمار به مبتلا به هپاتیت به کار گیرد.
4 مراقبت اصولی و درمانی را در بیماریهای شایع عفونی به کار گیرد.
5 در پایان جلسه مراقب اصولی و درمانی بیماران آموزش دیده را بر روی بیماران متقاوت پیاده کند
6 پروسیجرهای ضروری مرتبط با بخش عفونی را با رعایت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت مناسب سطوح بالاتر را مطابق ضوابط بخش مشاهده و در صورت صلاحدید استاد انجام دهد.
7 با کارهای کلینیکی و پاراکلینیکی آشنا گردد.
8 با انواع آزمایشات بیماران بخش عفونی آشنا شده و گزارش دهد.
9 با انواع گراف ها آشنا شده و گرافی فرد سالم را از فرد بیمار را تشخیص دهد.
10 CTscan را در بیماران مشاهده و از فرد سالم تشخیص دهد.
11


رفرنس ها :
- طب داخلی هاریسون - مندل