اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه نوجوان آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: طب سنتی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : طب سنتی سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: Phd طب سنتی مقطع: Phd نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1398
اطلاعات مربوط به درس : اسباب و علل 1
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، گزارش مستقیم عملکرد دستیاران و بازبینی مستمر و منتقدانه Log Book
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور فعال دانشجو در کلاس، کنفرانس، درمانگاه و تشخیص بیماری ها و ذکر دلایل صحت تشخیص بیماری:10درصد
دسته بندی و رسم الگوریتم برای هر جلسه و ارائه ی دفتر مربوطه در نیم ترم و پایان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی همراه با پاورپوینت تعیین کنفرانس دانشجویان جهت هر جلسه رفع ابهامات و سوالات مربوطه استاد محور و دانشجو محور حضور فعال دانشجو در کلاس، کنفرانس و درمانگاه و تشخیص بیماری ها و ذکر دلایل صحت تشخیص بیماری ها تهیه خلاصه ، دسته بندی و نوشتن مطالب هر جلسه در Log Book شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کتابخانه بخش با کلیه رفرانس های مورد نیاز
سالن کنفرانس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم سبب، عرض، دلیل و مرض در متون طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سبب را در طب سنتی تعریف نماید.
2 منظور از عرض در طب سنتی را بیان نماید.
3 فرق بین دلیل و عرض را تبیین نماید.
4 رابطه بین سبب، مرض، عرض و دلیل را شرح دهد.
5 اختلال در افعال را توضیح داده و اقسام آن را لیست نماید
6 برای یک بیماری شناخته شده در طب جدید، هر یک از سبب، عرض و دلیل را ارائه دهد.
7
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: اجناس مرض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرض مفرد و مرض مرکب را تعریف کرده و تفاوت آنها را بیان نماید.
2 انواع مرض مفرد را نام ببرد.
3 انواع مرض مرکب را نام ببرد.
4 فرق مرض ترکیب با مرض مرکب را بیان نماید.
5
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: امراض ترکیب در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مرض خلقت را تعریف کرده برای هر یک مثال بالینی بیاورد.
2 انواع مرض مقدار را برشمارد و برای هر یک مثال بالینی بیاورد
3 انواع مرض عدد را برشمرده و برایش مثال بالینی ذکر نماید.
4 انواع مرض وضع را نام برده مثال بالینی بیاورد.
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: مرض مشترک در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نام دیگر مرض مشترک را ذکر نماید.
2 وجه تسمیه مرض مشترک را تبیین نماید.
3 انواع مثالهای بالینی از مرض مشترک در اعضای مفرد و مرکب را بیان نماید.
4 نمونه های بالینی از مرض مشترک در طب جدید ارائه دهد.
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: اورام در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع امراض مرکب را ذکر و هر یک را تعریف نماید.
2 اورام را تقسیم بندی نماید.
3 بثورات را تقسیم بندی نماید.
4 سبب حدوث اورام و بثور از استفراغات را شرح دهد.
5 انواع بثورات در طب جدید را تبیین نماید.
6
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: اورام حار در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اورام حار را توضیح دهد.
2 اورام حار را نام ببرد.
3 عاقبت اورام حار را تشریح نماید.
4 مثالهای بالینی از اورام حار، در طب جدید ارائه نماید.
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اورام سوداوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجناس اورام سوداوی را ذکر نماید.
2 چگونگی فرق بین اجناس اورام سوداوی با یکدیگر را به طور مبسوط تشریح نماید.
3 مثالهای بالینی در طب جدید از اورام سوداوی بیاورد.
4 وجه افتراق انواع اورام سوداوی در طب جدید و سنتی را مقایسه و بحث نماید.
5
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: اورام بلغمی و اورام مائی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجناس اورام بلغمی را ذکر نماید.
2 مثالهای بالینی برای اورام مائی بیاورد.
3 تهبج و نفخه را تعریف و فرق بین آنها را شرح دهد.
4 پاتوفیزیولوژی اورام مائی در طب جدید را تبیین نماید.
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: امراض زینت در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امراض شعر را نام ببرد.
2 انواع امراض لون را شرح دهد.
3 آفات رائحه را ذکر کند.
4 آفات مربوط به سحنه را تبیین نماید.
5 هر یک از امراض شعر و امراض لون در طب جدید را ذکر و با طب سنتی تناظر یابی نماید.
6
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: اوقات چهارگانه مرض
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر یک از اوقات چهارگانه را نام برده و شرح دهد.
2 چند بیماری در مرحله تزاید ذکر نماید.
3 علاج کلی اوقات چهارگانه در اورام را به طور مبسوط شرح دهد.
4 در یک بیماری عفونی تبدار شناخته شده در طب جدید، اوقات چهارگانه مرض را ارائه نماید.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: وجه تسمیه امراض و سهولت و صعوبت وقوف بر امراض
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چند مثال از اسماء امراض با ذکر وجه تسمیۀ آنها بزند.
2 انواع امراض بالینی از لحاظ سهولت و صعوبت وقوف مثال بزند.
3 بر اساس طب جدید و استفاده از پاراکلینیک سهولت و صعوبت وقوف را تشریح نماید.
4 وجه تسمیه چند بیماری در طب جدید را ارائه نماید.
5
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: امراض خاص و مشارک در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرض خاص و مشارک را تعریف نماید.
2 فرق عرض با مرض مشارک را به طور کامل شرح دهد.
3 چند مثال بالینی از مرض خاص و مشارک ذکر نماید.
4 مثالهای بالینی در طب جدید از مرض خاص و مشارک پیشنهاد دهد.
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: تقاسیم امراض در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرق مرض مسلم از غیر مسلم را شرح دهد.
2 انواع مثال بالینی از مرض مسلم و غیر مسلم بیاورد.
3 انواع مثال بالینی از امراض انتقالیه، معدّیه و توارثیه بیاورد.
4 انواع راه انتقال امراض در طب جدید را با موارد ذکر شده در طب سنتی مقایسه نماید.
5
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: اسباب کلی و جزئی در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر یک از اسباب بادیه، سابقه و واصله را تعریف و فرق بین اینها را تشریح نماید.
2 از اسباب بالذات و بالعرض مثالهای بالینی ذکر نماید.
3 اسباب مخلف و غیرمخلف را تعریف و مثال بزند.
4 مثالهای بالینی از طب جدید با ذکر اسباب سه گانه پیشنهاد دهد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: اسباب سوء مزاجات در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسباب مسخنه را نام برده مثال بزند.
2 اسباب مبرده را نام برده مثال بزند.
3 اسباب مرطبه را نام برده و مثال بزند.
4 اسباب مجففه را نام برده مثال بزند.
5 از اسباب سوء مزاجات مثالهایی از سبک زندگی امروزی که در کتاب اشاره نشده است بیاورد.
6
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: اسباب سوء هیأت ترکیب در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفسدات شکل را شرح دهد.
2 اسباب انواع مرض مجاری و اوعیه را توضیح دهد.
3 مثالهای بالینی از امراض طب جدید برای سوء هیأت ترکیب ارائه دهد.
4 پاتوفیزیولوژی امراض اوعیه و مجاری در طب جدید را با طب سنتی مقایسه و بحث نماید.
5
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: اسباب تفرق اتصال و وجع و لذت در طب سنتی ایران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قرحه را در طب سنتی ایران به طور مبسوط شرح دهد.
2 اسباب ایجاد ورم را در قالب شعر بیان نماید.
3 انواع وجع را ذکر نماید و اسباب هر یک را تشریح نماید.
4 مفهوم لذت در طب سنتی ایران را بیان دارد.
5 انواع اوجاع ذکر شده در متون طب سنتی را با پرسشنامه های استاندارد درد در طب جدید تناظر یابی نماید.
6


رفرنس ها :
قانون بوعلی سینا، خلاصه الحکمه عقیلی خراسانی، کامل الصناعه مجوسی اهوازی